Kitos naujienos

Teismas: Širvintose Ž. Pinskuvienės naudai buvo perkami balsai

Teismas: Širvintose Ž. Pinskuvienės naudai buvo perkami balsai

Daugiau
Vilniaus socialdemokratams toliau vadovaus A. Kontrimienė

Vilniaus socialdemokratams toliau vadovaus A. Kontrimienė

Daugiau
LSDP taryba pašalino iš partijos A. Vinkų, dar 8 nariai pasitraukė savo noru

LSDP taryba pašalino iš partijos A. Vinkų, dar 8 nariai pasitraukė savo noru

Daugiau
LSDP Etikos ir procedūrų komisija paviešino protokolą

LSDP Etikos ir procedūrų komisija paviešino protokolą

Daugiau
SRDK pirmininkas A. Sysas buvo išprašytas iš frakcijų koalicijos

SRDK pirmininkas A. Sysas buvo išprašytas iš frakcijų koalicijos

Daugiau

Rinkimų štabo darbo reglamentas


LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS RINKIMŲ ŠTABO DARBO REGLAMENTAS
(priimtas LSDP prezidiumo posėdyje 2013-08-28)
    Vadovaujantis Lietuvos socialdemokratų partijos Statutu, šiame LSDP rinkimų štabo reglamente apibrėžiamas LSDP rinkimų štabo ir jo narių statusas bei įgaliojimai, nustatomos LSDP rinkimų štabo bendrosios veiklos nuostatos ir jo posėdžių organizavimo tvarka.


LSDP RINKIMŲ ŠTABO STRUKTŪRA IR SUDARYMAS

1.    LSDP rinkimų štabas susideda iš trijų grupių: organizacinio darbo, propagandinės veiklos ir rinkimų programos bei strategijos parengimo.
2.    LSDP rinkimų štabui vadovauja štabo vadovas, kuris turi tris pavaduotojus.
3.    LSDP rinkimų štabo vadovo pavaduotojai vadovauja atitinkamų grupių darbui.
4.    LSDP rinkimų štabo vadovą tvirtina LSDP taryba, o jo teikimu štabo sudėtį tvirtina LSDP prezidiumas.
5.    LSDP rinkimų štabo raštvedybą tvarko LSDP rinkimų štabo atsakingasis sekretorius, kuris yra štabo narys.


LSDP RINKIMŲ ŠTABO VEIKLOS BENDROSIOS NUOSTATOS

1.    LSDP rinkimų štabas rengia visų partijos nutarimų ir sprendimų, susijusių su rinkimais projektus ir teikia juos tvirtinti LSDP valdybai, prezidiumui, tarybai.
2.    LSDP rinkimų štabas organizuoja pasirengimą rinkimams ir koordinuoja  LSDP skyrių rinkiminę veiklą.
3.    LSDP rinkimų štabas teikia metodinę pagalbą LSDP skyrių rinkimų štabams bei kandidatams, organizuoja seminarus ir įvairius rinkimų renginius.
4.    LSDP rinkimų štabas LSDP prezidiumo pavedimu veda derybas su politiniais partneriais dėl bendradarbiavimo rinkimuose.
5.    LSDP rinkimų štabas rengia rinkimų programą bei rinkimų strategiją,  teikia LSDP valdybai, prezidiumui bei LSDP tarybai.
6.    LSDP rinkimų štabas rengia kandidatų parinkimo kriterijus ir iškėlimo tvarką visų lygių rinkimuose.
7.    Rinkimų kampanijos metu LSDP rinkimų štabo organizacinius bei agitacinius darbus atlieka LSDP tarybos sekretoriatas ir LSDP informacinis centras bei kiti partijos struktūriniai padaliniai.
8.   LSDP rinkimų štabas yra atskaitingas  LSDP prezidiumui ir LSDP tarybai, jo nutarimai pateikiami LSDP miestų, rajonų skyriams, kurie su jais supažindina skyrių rinkimų štabus. LSDP rinkimų štabas nuolat informuoja LSDP prezidiumą apie atliktą darbą.
9.    Atstovauti LSDP rinkimų  štabui gali tik štabo vadas ir  jo pavaduotojai.

        LSDP RINKIMŲ ŠTABO VEIKLOS ORGANIZAVIMO  TVARKA

1.   LSDP rinkimų štabo posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per dvi savaites, nustačius nuolatinę posėdžių dieną, laiką ir vietą. Posėdžius šaukia LSDP rinkimų štabo vadovas  (jam nesant, jo įgaliotas pavaduotojas). Posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja daugiau kaip pusė štabo narių.
2.    LSDP rinkimų štabo posėdžiams pirmininkauja LSDP rinkimų štabo vadovas arba jo pavaduotojas.
3.    LSDP rinkimų štabo posėdžiuose gali dalyvauti LSDP prezidiumo nariai ir Socialdemokratų  frakcijos Seime  nariai, turintys konkrečių pasiūlymų susijusių su rinkimais.
4.   Kiekvienas LSDP rinkimų štabo narys privalo dalyvauti posėdžiuose, o negalintys dalyvauti posėdyje, iš anksto apie tai praneša LSDP rinkimų štabo atsakingam sekretoriui. Jei štabo narys be svarbios priežasties sistemingai nedalyvauja posėdžiuose arba nuolat neatlieka pavedimų, jo tolesnio dalyvavimo LSDP rinkimų štabo darbe klausimą sprendžia LSDP prezidiumas.
5.    Paprasta posėdyje dalyvaujančiųjų  LSDP rinkimų štabo narių balsų dauguma štabas gali skelbti uždarą posėdį arba uždarą darbotvarkės klausimo svarstymą. Tuo atveju posėdyje gali dalyvauti tik LSDP rinkimų štabo nariai.
6.   Visi LSDP rinkimų štabo nutarimai priimami bendru sutarimu arba daugiau kaip pusės posėdyje dalyvaujančiųjų štabo narių balsais. Balsavimo rezultatai protokoluojami, nurodant balsų paskirstymą.
7.     Esant reikalui rengiami išplėstiniai LSDP rinkimų štabo posėdžiai, kuriuose su sprendžiamojo balso teise dalyvauja ir LSDP miestų, rajonų skyrių rinkimų štabų vadovai.

/userfiles/files/%C5%A1tabo%20reglamentas.pdf