Kitos naujienos

EP sesijoje: nelygybės mažinimas, vartotojų apsauga, antidempingas, pabėgėliai, Rytų partnerystė ir susirūpinimas dėl Lenkijos

EP sesijoje: nelygybės mažinimas, vartotojų apsauga, antidempingas, pabėgėliai, Rytų partnerystė ir susirūpinimas dėl Lenkijos

Daugiau
LSDP gretas pastarąjį mėnesį papildė daugiau nei 100 naujų narių

LSDP gretas pastarąjį mėnesį papildė daugiau nei 100 naujų narių

Daugiau
Socialdemokratės: seksualinis priekabiavimas – smurto forma prieš moteris

Socialdemokratės: seksualinis priekabiavimas – smurto forma prieš moteris

Daugiau
Vilniaus rajono skyriaus ataskaitinis susirinkimas

Vilniaus rajono skyriaus ataskaitinis susirinkimas

Daugiau
Vilniečių pastangos ne veltui – šabakštynas nebus užstatytas, o virs parku

Vilniečių pastangos ne veltui – šabakštynas nebus užstatytas, o virs parku

Daugiau

Nuomonės

Nuomonės 2017 04 12

LSDP Alytaus m. skyriaus tarybos siūlomi LSDP Statuto pakeitimai

Visų pirma siūloma, keisti statuto straipsnių numeracijos tvarką. Dabartinė tvarka yra netobula ir siūlyti statuto pakeitimus yra sudėtinga, nes bet kokio naujo , dar statute nebuvusio straipsnio įvedimas suardo esamą straipsnių eiliškumą. Manome , kad statuto pataisų rengimo komisija , inicijuotų statuto straipsnių numeravimo pakeitimą susiejant juos su statuto skirniais, t.y jeigu yra I SKIRSNIS. LSDP TIKSLAI  IR VEIKLOS PRINCIPAI, tai visi jo punktai turėtų būti žymimi su 1 pradžioje. 1.1 , 1.1.1 ir taip toliau . Antrasis skirsnis prasidėtų jau 2 , sekantys analogiška tvarka. Galimas ir kitas variantas. Tai yra visiškai naikinti numeraciją skirsniuose.

Mūsų siūlomi pakeitimai yra teikiami pagal antrąjį aukščiau įvardinamą variantą:

III SKIRSNIS. LSDP ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA, VALDYMO  ORGANAI

Partijos grupės  - nesikeičia

Poskyriai – nesikeičia

Partijos skyriai - nesikeičia

LSDP suvažiavimas – nauja redakcija

Vyksta kartą metuose . Jo datą nustato LSDP taryba savo iniciatyva. Neeilinis suvažiavimas gali būti šaukiamas  LSDP tarybos iniciatyva arba reikalaujant 1/4 partijos skyrių. Suvažiavimas teisėtas, jeigu jame dalyvauja 2/3 delegatų. Delegatai renkami partijos skyrių susirinkimuose pagal LSDP tarybos nustatytą atstovavimo normą.
Suvažiavimo išimtinei kompetencijai priklauso:
- LSDP programos ir statuto priėmimas, papildymas bei keitimas.
- Programos įgyvendinimo strategijos nustatymas.

- LSDP pirmininko, jo pavaduotojų ( pirmininko teikimu) ,LSDP tarybos sudėties tvirtinimas

- finansų komisijos bei etikos ir procedūrų komisijos rinkimai ( kas ketveri metai)  ar jų sudėties papildymas, esant nenumatytiems atvejams.
- LSDP pirmininko, jo pavaduotojų ,tarybos, LSDP narių, priklausančių frakcijai Seime, finansų komisijos, etikos ir procedūrų komisijos  veiklos už ataskaitinį laikotarpį ataskaitų išklausymas ir jų vertinimas.
- Nutarimų dėl partijos reorganizavimo, jungimosi su kitomis partijomis (politinėmis organizacijomis) arba jos veiklos nutraukimo priėmimas ir veiklos pasibaigimo tvarkos nustatymas.
- LSDP vykdomųjų organų  anksčiau priimtų nutarimų panaikinimas.
- LSDP suvažiavimas tvirtina partijos rinkimų programą, kelia kandidatus į Lietuvos Respublikos Seimą, Europos Parlamentą, kandidatą į Lietuvos Respublikos Prezidentus, sprendžia bet kuriuos su partijos veikla susijusius klausimus.

LSDP pirmininkas – Nauja redakcija

LSDP pirmininką (kaip vienasmenį partijos valdymo organą) partijos nariai  renka  tiesiogiai slaptu balsavimu pagal LSDP tarybos patvirtintą tvarką ne vėliau kaip  per 3 mėnesius po seimo rinkimų . Partijos pirmininkas renkamas ketverių metų laikotarpiui . Kandidatams į LSDP partijos pirmininkus būtinas 3 metų nepertraukiamas partinis stažas.

 LSDP pirmininko teisės ir pareigos:
-Vadovauja Lietuvos socialdemokratų partijai, atstovauja jai Lietuvoje ir už jos ribų.
- Vykdydamas LSDP programą, statutą, suvažiavimo ir tarybos nutarimus, formuoja užduotis LSDP skyriams, kontroliuoja jų vykdymą.
- Vadovauja LSDP tarybos bei valdybos darbui arba paveda tai vienam iš savo pavaduotojų.
- Skiria pavedimus tarybos ir valdybos nariams ir kontroliuoja jų įgyvendinimą.
- teikia suvažiavimui pirmininko pavaduotojų skaičių ir kandidatūras, nustato pirmininko pavaduotojų funkcijas ir veiklos kryptis, skiria jiems pavedimus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą.
- Už savo veiklą reguliariai atsiskaito LSDP suvažiavimui ir tarybai.
LSDP taryba – nauja redakcija

LSDP Tarybą sudaro :

- partijos pirmininkas

- partijos pirmininko pavaduotojai.

- partijos skyrių pirmininkai.

- Socialdemokratinio jaunimo sąjungos, LSDMS, LSDJS, Lietuvos sakaliukų sąjungos pirmininkai.

- Tarybos darbe su patariamojo balso teise gali dalyvauti Seimo ir Europos parlamento nariai ,Kovo 11-sios Nepriklausomybės atstatymo akto signatarai socialdemokratai ir buvę LSDP pirmininkai, LSDP seimo frakcijos nariai.

Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per mėnesį.
LSDP tarybos teisės ir pareigos:
- Numato ir organizuoja partijos veiklą tarp suvažiavimų ir konferencijų , aptaria ir nukreipia partijos frakcijos veiklą Seime, talkina partijos remiamiems Lietuvos Respublikos Seimo nariams, išklauso LSDP narių, priklausančių frakcijai Seime bei Europos parlamento narių ataskaitas.
- Nustato kandidatų į LSDP pirmininkus ir kitus valdymo organus iškėlimo, kandidatų rinkiminių sąrašų sudarymo ir jų aptarimo tvarkas.

- Turi teisę savo iniciatyva ar Etikos ir procedūrų komisijos teikimu nušalinti nuo pareigų partijos pirmininką, jo pavaduotojus, Etikos ir procedūrų bei finansų komisijos prirmininkus. Pirmininko nušalinimo atveju privalo priimti sprendimą dėl neeilinio suvažiavimo sušaukimo dviejų mėnesių laikotarpyje bei pavesti vienam iš Tarybos narių laikinai vykdyti LSDP pirmininko pareigas.
-  Esant suvažiavimo įpareigojimui, turi teisę patikslinti kandidatų į Seimą, Europos Parlamentą sąrašą ir iškelti kandidatus Seimo, Europos Parlamento rinkimuose.
-  Tvirtina LSDP frakcijos Seime išrinktą seniūną kaip LSDP valdybos narį.
-  Priima sprendimus dėl koalicijų su kitomis partijomis ir politinėmis organizacijomis sudarymo. Sudaro ir tvirtina derybines grupes bei suteikia joms konkrečius įgaliojimus.

-  Tvirtina partijos narių kandidatūras į Vyriausybės narių, Seimo valdybos narių, Seimo komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų, LSDP frakcijos Seime seniūno ir jo pavaduotojų bei kitų politinio (asmeninio) pasitikėjimo tarnautojų pareigas.
-  Gali sustabdyti LSDP valdybos ir partijos skyrių sprendimus, prieštaraujančius LSDP programai        ir statutui.
-  Partijos valdybos teikimu tvirtina rinkimų štabo sudėtį.
-  Inicijuoja LSDP narių apklausas svarbiais valstybės ir partijos gyvenimo klausimais, kurias organizuoja LSDP valdyba.

-  Tvirtina partijos biudžetą ir lėšų panaudojimo ataskaitą.
- . Priima sprendimus dėl pirmalaikių skyriaus pirmininko, tarybos, etikos ir procedūrų ar finansų komisijos rinkimų surengimo ir, esant reikalui, paveda LSDP Prezidiumui juos surengti. Šiuose rinkimuose renkama tik slaptu balsavimu.

-  Analizuoja LSDP frakcijos Seime veiklą, teikia jai rekomendacijas ir politinių sprendimų pasiūlymus.

LSDP konferencija – naikinamas

LSDP prezidiumas - naikinama

LSDP valdyba – nauja redakcija

LSDP valdybą sudaro LSDP pirmininkas, jo pavaduotojai, valdybos nariai, išrinkti LSDP tarybos posėdyje ( Tarp jų turi būti visų apskričių atstovai, LSDP frakcijos seime vadovas, LSDMS ir LSDJS vadovai.) LSDP valdybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip  du kartus per mėnesį.

LSDP valdyba kaip kolegialus partijos valdymo organas:
-  Vadovauja partijos veiklai tarp tarybos posėdžių. Kiekvienas prezidiumo narys yra atsakingas už konkrečią partijos veiklos sritį.
-  Pirmininko teikimu sudaro sekretoriatą, tvirtina jo struktūrą, darbuotojų pareigybines funkcijas ir nustato jiems atlyginimus.
-  Sudaro ir tvirtina darbo planus, kontroliuoja nutarimų vykdymą.
-  Analizuoja ir vertina partijos skyrių veiklą, išklauso jų ataskaitas ir informacijas, teikia materialinę, metodinę bei praktinę paramą. Prireikus gali pasiūlyti LSDP Tarybai surengti pirmalaikius skyriaus pirmininko, tarybos, etikos ir procedūrų ar finansų komisijos rinkimus.
-  Vykdo LSDP tarybos pavedimus.
- Nuolat informuoja LSDP tarybą apie atliktą darbą.
-  Aptaria kandidatus į rinkimų štabo sudėtį.
-  LSDP pirmininko teikimu aptaria partijos narių kandidatūras į Vyriausybės narių, Seimo valdybos narių, Seimo komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų, LSDP frakcijos Seime seniūno ir jo pavaduotojų bei kitų politinio (asmeninio) pasitikėjimo tarnautojų pareigas bei teikia jas tvirtinti tarybai.
-  sprendžia kitus organizacinius klausimus.

-  Jeigu per vieną mėnesį nuo skyriaus ataskaitinio rinkiminio susirinkimo (konferencijos) pravedimo dienos skyrius neišrenka privalomų skyriaus organų (neišrenka pirmininko, ir (ar) pavaduotojų, ir (ar) skyriaus tarybos, ir (ar) etikos ir procedūrų komisijos, ir (ar) finansų komisijos) bei nepriima sprendimų dėl skyriaus atstovavimo, LSDP valdyba gali priimti atitinkamus sprendimus LSDP pirmininko teikimu.

LSDP komisijos ir komitetai – nauja redakcija

LSDP finansų komisija

Renkama suvažiavime iš ne daugiau kaip 15 narių ketverių metų kadencijai slaptu balsavimu iš skyrių iškeltų kandidatų reitingavimo būdu. Skyriai gali siūlyti ne daugiau kaip po vieną kandidatą, turintį finansinį išsilavinimą. Į ją negali būti renkami LSDP tarybos bei etikos ir procedūrų komisijos nariai.

Finansų komisija tikrina LSDP tarybos, partijos skyrių finansinę veiklą, turto įsigijimą ir jo panaudojimą, teikia pagalbą skyrių finansų komisijoms, organizuoja skyrių finansų komisijų pirmininkų ir iždininkų mokymą. Partijos organizacijos vadovaujasi finansų komisijos išvadomis. Komisijos pirmininkas dalyvauja LSDP tarybos ir valdybos posėdžiuose.
LSDP etikos ir procedūrų komisija

Renkama suvažiavime iš suvažiavime patvirtinamo narių skaičiaus slaptu balsavimu. Į slapto balsavimo biuletenį yra įtraukiami visi skyriuose iškelti kandidatai skyriuose. Skyriai gali siūlyti ne daugiau kaip po vieną kandidatą. Į ją negali būti renkami LSDP tarybos ir finansų komisijos nariai.

Etikos ir procedūrų komisija: :

- Savo iniciatyva arba LSDP narių, partijos organizacijų teikimu nagrinėja pareiškimus, skundus bei kitą informaciją apie netinkamą partijos narių, įskaitant partijos pirmininką, elgesį, bei jų galimai įvykdytus statuto bei partijos programos pažeidimus. Priima sprendimą dėl nuobaudos jiems skyrimo arba laikino jų nušalinimo nuo užimamų pareigų partijos struktūrose apie tai nedelsiant informuojant  partijos struktūrinius valdymo organus, turinčius teisę patvirtinti arba atmesti komisijos priimtus sprendimus.

- Priima galutinius sprendimus dėl partinių nuobaudų– įspėjimo ar papeikimo – skyrimo, jeigu tai neprieštarauja kitiems statuto punktams pagal kompetencijos ribas.

-Teikia pasiūlymus keisti statutą, teikia statuto paaiškinimus.

-Priima galutinius sprendimus dėl statuto ar skyrių įstatuose numatytų procedūrų ir bendrųjų organizacinių normų taikymo pagrįstumo ir teisėtumo.

- Komisijos pirmininkas dalyvauja LSDP tarybos ir valdybos posėdžiuose.

Ši komisija taip pat atlieka suvažiavimų (konferencijų) mandatų komisijos funkcijas.

LSDP komitetai
LSDP taryba aktualiems partijos veiklos klausimams analizuoti, pasiūlymams rengti sudaro komitetus bei patvirtina jų pirmininkus. Apie sudarytus komitetus informuojami visi partijos skyriai. LSDP tarybos nariai privalo dalyvauti bent vieno komiteto darbe. Į komitetų sudėtį įtraukiami ir ne LSDP tarybos nariai apie tai pranešę komiteto pirmininkui. Į komitetų posėdžius su patariamojo balso teise gali būti kviečiami ir ne LSDP nariai. Komitetų posėdžiai turi būti vykdomi ne rečiau, kaip kartą per mėnesį. Darbotvarkės klausimai ir reikalinga dokumentacija komitetų nariams turi būti pateikiami ne vėliau kaip 1 savaitė iki posėdžio.

LSDP laikinosios komisijos

LSDP taryba gali sudaryti laikinąsias komisijas, darbo grupes konkrečioms užduotims, problemoms, klausimams spręsti, teikti siūlymus dėl LSDP politikos formavimo įvairiose srityse.

 

Komentarai:

Rašyti komentarą Skaityti komentarus (0)